Co očekávat od mediace a mediátora?

Principy mediace

Mediátor je ze zákona povinen ctít níže uvedené principy. Princip nestrannosti, mlčenlivosti a dobrovolnosti tvoří základní kameny mediace a rámec chování a jednání mediátora.

Nestrannost 👐

Mediátor není ani soudce ani rozhodce. Mediátor za strany nerozhoduje. Je nestranný, tedy nezastupuje zájmy ani jedné ze stran. Neposkytuje rady. Neupřednostňuje jednu stranu před druhou. S oběma stranami mediátor jedná rovnocenně. Mediátor nikdy nefunguje pouze pro jednu ze stran, ale vždy pro obě zároveň.

Důvěrnost a mlčenlivost 🤫

Mediace je přísně důvěrná. Ze zákona je mlčenlivostí vázán pouze mediátor, avšak strany se mohou dohodnout na tom, že se k mlčenlivosti zavážou taktéž, případně také pod sankcí smluvní pokuty. 

Účelem důvěrnosti je vytvořit pro strany bezpečný prostor, v rámci něhož budou moci volně komunikovat, a zajistit tak co nejproduktivnější průběh jednání.

V rámci mediačního jednání může mediátor strany (nebo jedna ze stran mediátora) požádat o oddělené jednání. Informace, které bude strana s mediátorem po dobu odděleného jednání sdílet, mediátor druhé straně nepředá, ledaže by ho o to první strana přímo požádala.

Oddělené jednání je vhodné zejména v situacích, kdy jedna ze stran druhé nějakou informaci nemůže sdělit či neví jak na to.

Dobrovolnost 🤝

Strany mediace mají úplnou kontrolu nad výsledkem mediace. Tedy i toho, zda dosáhnou konečného řešení své situace či nikoli.

Kdykoli v průběhu mediace se každá ze stran může svobodně rozhodnout, zda chce v procesu mediace pokračovat nebo pokračovat v řešení své situace jiným způsobem.

Pokud strany mediace dojdou ke vzájemné shodě, mohou ji zdokumentovat v písemné dohodě. 

Průběh mediace

Mediátor se po dobu mediačního jednání řídí principem nestrannosti, důvěrnosti a dobrovolnosti. Aby mediační jednání bylo produktivní pro všechny účastníky, mediátor může stranám navrhnout následující pravidla komunikace:

  • Strany se nebudou přerušovat, ani na sebe útočit.
  • Strany přednáší své zájmy, obavy a potřeby se vzájemnou úctou.
  • Strany se vyhýbají hanlivým komentářům.
  • Strany se budou zaměřovat na své zájmy, obavy a potřeby, nikoli na své pozice.
  • Strany hovoří kvůli tomu, aby si vzájemně porozuměly.
  • Strany si vzájemně naslouchají v dobré víře.
Podpis smlouvy o provedení mediace ✒️ 

Mediace je dle zákona (§ 4 odst. 1 zákona o mediacizahájena podpisem smlouvy o provedení mediace oběma stranami a mediátorem. 

Podpisu smlouvy zpravidla předchází první nařízené setkání s mediátorem, které nařizuje soud, nebo žádost o mediaci, jejímž prostřednictvím strany mediátora kontaktují přímo. Takovou žádostí může být jednoduchý e-mail, telefonní hovor nebo jakýkoli jiný způsob kontaktování mediátora.

Účelem prvního nařízeného setkání je poučit strany o tom, jak mediace probíhá, a poskytnout jim možnost zvážit, zdali je mediace pro řešení jejich situace vhodná.

Mediační jednání ⏳

Pokud je případ pro mediaci vhodný, mediátor se stranami podepíše výše zmíněnou smlouvu o provedení mediace a následně si s nimi dohodne termín mediačního jednání. Strany se mohou na mediačního jednání účastnit spolu se svými právními zástupci.

Pro průběh mediace může být přínosné, pokud si strany s sebou přinesou podkladové materiály, o nichž budou chtít v průběhu mediace hovořit. Mediace je neformální a dobrovolný způsob řešení sporů, proto je možné materiály přinést kdykoli v průběhu mediace, na jakékoli z dalších mediačních jednání. 

Dohoda 📜

Za předpokladu, že jsou mediační jednání úspěšná a strany dosáhnou konsensu, mohou dohodu formulovat v písemné smlouvě, tzv. mediační dohodě. Mediační dohoda obsahuje podpisy všech účastníků mediace, tedy jak stran, tak mediátora (§ 7 zákona o mediaci). 

Podepsaná mediační dohoda je pro strany závazná. Strany si mohou dohodu následně nechat schválit soudem jako smír či si ji nechat vyhotovit formou notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti.

Mediace je příležitostí ke zvýšení kvality komunikace a vztahů s ostatními. K mediačnímu jednání je proto dobré přistupovat v dobré víře a s otevřenou myslí.

💡Hledáte pro svůj případ mediátora? Kontaktujte mne
💡Chcete se dozvědět víc o mediaci?
💡Chcete se mediátorem stát

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *