Co je to mediace a v čem může být užitečná?

Mediace pochází z latinského mediare, což znamená střed, být ve středu. Mediátor je tedy ten, kdo je uprostřed mezi dalšími dvěma stranami.

Mediace obsahuje celou škálu různých procesů, které mediátor musí dokonale ovládat: od budování poškozené / ztracené důvěry mezi stranami sporů, přes umění pracovat s emocemi, které nutně doprovázejí každý konflikt, až po schopnosti vyjednávat či hrát pro strany ďáblova advokáta.

Mediátor je odpovědný za proces, strany za jeho obsah a výsledek

Co to znamená?

Úkolem mediátora je dbát na to, aby každá ze stran dostávala dostatečný (nikoli naprosto stejný) prostor k vyjádření, neutralizovat výroky každé ze stran tak, aby se snižovala jejich případná útočnost, případně je přeformulovat podle jejich smyslu.

V dalších fázích mediace mediator dbá na to, aby mezi stranami našel společnou půdu a aby se mezi stranami postupně budovala důvěra a vzájemné pochopení. Neméně důležitou částí mediačního procesu je hledání konkrétních možných řešení situace a vyjednávání jejich podmínek.

Strany mediace jsou odpovědné za obsah mediace a její výsledek. Jsou to strany, které za mediátorem přicházejí s nějakým konfliktem, a je na nich, aby mediátorovi vysvětlily, s čím přicházejí, co od mediace očekávají a jaký si představují výsledek. Je tedy zásadní, aby strany přišly do mediace připravené, s potřebnými údaji a dokumenty a s ujasněnou strategií vyjednávání.

Mediace se tedy účastní dvě strany a mediátor, tzn. minimálně tři lidé. Každá strana má taktéž právo účastnit se mediace se svým právním zástupcem. Přítomnost právního zástupce může být pro stranu významně užitečná kvůli právním otázkám, které se mohou v průběhu mediace vynořovat a s nimiž může právní zástupce svému klientovi na místě poradit bez nutnosti mediaci přerušit.

Kdy služeb mediátora využít? 

Vždy, když se objeví konflikt ve vztahu charakterizovaném alespoň jedním z níže uvedených:

  • dlouhodobá spolupráce mezi stranami;
  • poškozená důvěra ve vztahu stran;
  • obchodní tajemství a potřeba mlčenlivosti;
  • potřeba řešení, které bude rychlejší než rozhodnutí soudem;
  • podmínka nižších nákladů než v soudním řízení.

Pokud byl narušen vztah mezi stranami alespoň v jednom z výše uvedených bodů, mediátor může pomoci s řešením vzniklé situace rychleji a levněji než soud a se zachováním naprosté důvěrnosti

Chcete vědět víc nebo vědět, jestli je váš spor vhodný pro mediaci? Kontaktujte mne, ráda vám poradím.

Co myslíte vy?