Mediace. Kdo ji platí, kdo ji hradí?

Na začátek je důležité připomenout princip českého občanského práva procesního (pro neprávníky). Existuje rozdíl mezi povinností platit a hradit náklady řízení.

Placení = Povinnost platit náklady řízení má každý účastník řízení ohledně nákladů, které mu vznikly. Později však mohou být vynaložené náklady účastníku nahrazeny.

Hrazení = Povinnost hradit náklady spočívá v uhrazení nákladů jiného účastníka, který je platil. Povinnost vzniká rozhodnutím soudu nebo rozhodčím nálezem.

WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-299-8, str. 305.

Jaké jsou náklady mediace?

  1. Náklady prvního nařízeného setkání s mediátorem. Tvoří 400 Kč/hod. Strany obvykle platí stejným dílem.
  2. Náklady mediace, tzn. za provedenou mediaci. Záleží na dohodě s konkrétním mediátorem, nicméně je obvyklá hodinová nebo denní sazba. Strany mohou platit podle toho, jak se dohodnou, nejčastěji také stejným dílem.

Dosáhli jste mediační dohody?

Placení a hrazení se liší podle toho, zda jste v mediaci uzavřeli mediační dohodu či nikoli a pokračujete v soudním řízení.

✌️ V mediaci se dohodnete:
Placení: každá strana platí polovinu,
Hrazení: každý strana si nese své náklady (pokud se strany nedohodnou jinak).

✋ V mediaci se nedohodnete a pokračujete v soudním řízení:
Placení: každá strana platí polovinu,
Hrazení: úspěšný účastník může teoreticky v rámci náhrady nákladů požadovat úhradu všech nákladů mediace po účastníku neúspěšném, dle § 137 občanského soudního řádu však určitě může žádat o náhradu odměny mediátora za první nařízené setkání s mediátorem.

💡Potřebujete provést první nařízené setkání s mediátorem
💡Hledáte pro svůj případ mediátora? Kontaktujte mne
💡Chcete se dozvědět víc o mediaci?
💡Chcete se mediátorem stát

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *